Meie koolist

Üldtööplaan

Väljavõte 2019/20 üldtööplaanist

I. Põhitegevused 2019/2020 õppeaastal

Teema:  Kõik õppeained on põnevad!

Õppe-kasvatustöö:

- õpimotivatsiooni ja vastutustunde suurendamine õpilastes õppeainete lõimimise teel;

- digivahendite kasutamise suurendamine;

- Eesti erinevate paikade looduse, kultuuriloo ja inimestega tutvumine;

- suhtluspädevuse arendamine mängu (lasteaias) ja koostöö abil;

- keskkonna väärtustamine;

- liikumisharjumuste säilitamine.

Projektid – kooli 30. sünnipäev, E. Enno päev, EOK spordinädal 2019, KIK, RMK, HITSA ProgeTiiger. 

Personali koolitamine koostööks kolleegide, laste ja lastevanematega ning digipädevuse suurendamiseks ja õpikeskkonna kaasajastamiseks.

Teemakuud:

september - kehaline kasvatus

oktoober - inimese- ja ühiskonnaõpetus

november - kunst ja käsitöö

detsember - muusika

jaanuar - matemaatika

veebruar - ajalugu

märts - eesti keel

aprill - loodusõpetus

mai - võõrkeel

II. 2019/2020 õppeaasta eesmärgid ja ülesanded

1. Õppe- ja kasvatustöö

Üldeesmärk: JÄTKUV ARVESTAMINE LASTE INDIVIDUAALSETE ARENGULISTE VAJADUSTEGA

1.1. Väärtushinnangute kujundamine ja mõjutamine

suhtluspädevuse õpetamine, kaasates psühholoogi SPLO õpetamisel;

- liikuva eluviisi väärtustamine;

- koostöö lastevanematega ühtsete väärtushinnangute kujundamisel;

- kodukoha ja Eesti inimeste tundmaõppimine ja oma riigi kodanike erinevate ametite ja tegevusvaldkondade väärtustamine.

1.2. igale lapsele tema arengule vastavate võimaluste loomine

Eesmärgid ja tegevused:

- lugemis ja kirjutamisoskuste kui peamise õpioskuste arendamine erinevates ainetundides;

- õppeainepõhiste teemakuude läbiviimine nii koolis kui lasteaias;

- projektiõppe läbiviimine 2X õppeaastas (kooli sünnipäev oktoobris,  E. Enno päev juunis);

- AEV ja HEV lastele vajalike tugimeetmete rakendamine, töö analüüs, koostöö lastevanemate ja tugispetsialistidega;

- laste osalemine erinevates aineringides, sobiva harrastuse leidmise võimaluste tutvustamine;

- lasteaias tegevuste diferentseerimine;

- laste suhtlemine teiste koolide ja lasteaedade lastega;

- osavõtt olümpiaadidest, võistlustest (ka individuaalselt);

- karjääriõppe läbiviimine aine ja klassivälises tegevuses.

1.3. keskkonnateadlikkuse ja -hoidlikkuse arendamine

KIKi projektis ning RMK ja VVVSi programmides osalemine

Eesmärgid ja tegevused:

- õppekäigud Nopri tallu (KIK);

- VVVS lasteaedade ühismatk;

- RMK preemiaprogramm;

- RMK metsaviktoriinis osalemine;

- kodukandi järvede tundmaõppimine.

 

2. Eestvedamine ja juhtimine

Üldeesmärk: TOIMIB ÜHISTEL VÄÄRTUSTEL PÕHINEV OSALUSJUHTIMINE

 

3. Personali juhtimine

Üldeesmärk: LASTEASUTUSES TÖÖTAB KVALIFITSEERITUD NING KUTSEOSKUSI VÄÄRTUSTAV PERSONAL

 

4. Koostöö huvigruppidega

Üldeesmärk: HUVIGRUPID TOETAVAD LASTEASUTUSE ARENGUT

Alaeesmärgid ja tegevused:

- huvigrupid loovad võimalusi kooli ja lasteaia arenguks;

- hoolekogu liikmete koolitamine koos teiste valla lasteasutustega;

- ühisüritused lastevanemate ja külakogukonnaga;

- lastevanemate koosolekute läbiviimine koolis ja lasteaias;

- lastevanemate nõustamine ja koolitamine, ühiste eesmärkide elluviimine kodus ja koolis;

- dokumentatsiooni vastavusse viimine Elva valla teabehalduse alustele;

- õppetöö ja metoodikaalane koostöö teiste laste- ja kultuuriasutustega;

- koostöö sihtasutuste ja fondidega.

 

5. Ressursside juhtimine

Üldeemärk: OPTIMAALNE RESSURSSIDE KASUTAMINE TAGAB ÕPPE-KASVATUSTÖÖKS JA TÖÖKESKKONNAKS TOETAVA KESKKONNA

I. Põhitegevused 2019/2020 õppeaastal

Teema:  Kõik õppeained on põnevad!

Õppe-kasvatustöö:

- õpimotivatsiooni ja vastutustunde suurendamine õpilastes õppeainete lõimimise teel;

- digivahendite kasutamise suurendamine;

- Eesti erinevate paikade looduse, kultuuriloo ja inimestega tutvumine;

- suhtluspädevuse arendamine mängu (lasteaias) ja koostöö abil;

- keskkonna väärtustamine;

- liikumisharjumuste säilitamine.

Projektid – kooli 30. sünnipäev, E. Enno päev, EOK spordinädal 2019, KIK, RMK, HITSA ProgeTiiger. 

Personali koolitamine koostööks kolleegide, laste ja lastevanematega ning digipädevuse suurendamiseks ja õpikeskkonna kaasajastamiseks.

Teemakuud:

september - kehaline kasvatus


oktoober - inimese- ja ühiskonnaõpetus

november - kunst ja käsitöö

detsember - muusika

jaanuar - matemaatika

veebruar - ajalugu

märts - eesti keel

aprill - loodusõpetus

mai - võõrkeel

II. 2019/2020 õppeaasta eesmärgid ja ülesanded

1. Õppe- ja kasvatustöö

Üldeesmärk: JÄTKUV ARVESTAMINE LASTE INDIVIDUAALSETE ARENGULISTE VAJADUSTEGA

1.1. Väärtushinnangute kujundamine ja mõjutamine

suhtluspädevuse õpetamine, kaasates psühholoogi SPLO õpetamisel;

- liikuva eluviisi väärtustamine;

- koostöö lastevanematega ühtsete väärtushinnangute kujundamisel;

- kodukoha ja Eesti inimeste tundmaõppimine ja oma riigi kodanike erinevate ametite ja tegevusvaldkondade väärtustamine.

1.2. igale lapsele tema arengule vastavate võimaluste loomine

Eesmärgid ja tegevused:

- lugemis ja kirjutamisoskuste kui peamise õpioskuste arendamine erinevates ainetundides;

- õppeainepõhiste teemakuude läbiviimine nii koolis kui lasteaias;

- projektiõppe läbiviimine 2X õppeaastas (kooli sünnipäev oktoobris,  E. Enno päev juunis);

- AEV ja HEV lastele vajalike tugimeetmete rakendamine, töö analüüs, koostöö lastevanemate ja tugispetsialistidega;

- laste osalemine erinevates aineringides, sobiva harrastuse leidmise võimaluste tutvustamine;

- lasteaias tegevuste diferentseerimine;

- laste suhtlemine teiste koolide ja lasteaedade lastega;

- osavõtt olümpiaadidest, võistlustest (ka individuaalselt);

- karjääriõppe läbiviimine aine ja klassivälises tegevuses.

1.3. keskkonnateadlikkuse ja -hoidlikkuse arendamine

KIKi projektis ning RMK ja VVVSi programmides osalemine

Eesmärgid ja tegevused:

- õppekäigud Nopri tallu (KIK);

- VVVS lasteaedade ühismatk;

- RMK preemiaprogramm;

- RMK metsaviktoriinis osalemine;

- kodukandi järvede tundmaõppimine.

 

2. Eestvedamine ja juhtimine

Üldeesmärk: TOIMIB ÜHISTEL VÄÄRTUSTEL PÕHINEV OSALUSJUHTIMINE

 

3. Personali juhtimine

Üldeesmärk: LASTEASUTUSES TÖÖTAB KVALIFITSEERITUD NING KUTSEOSKUSI VÄÄRTUSTAV PERSONAL

 

4. Koostöö huvigruppidega

Üldeesmärk: HUVIGRUPID TOETAVAD LASTEASUTUSE ARENGUT

Alaeesmärgid ja tegevused:

- huvigrupid loovad võimalusi kooli ja lasteaia arenguks;

- hoolekogu liikmete koolitamine koos teiste valla lasteasutustega;

- ühisüritused lastevanemate ja külakogukonnaga;

- lastevanemate koosolekute läbiviimine koolis ja lasteaias;

- lastevanemate nõustamine ja koolitamine, ühiste eesmärkide elluviimine kodus ja koolis;

- dokumentatsiooni vastavusse viimine Elva valla teabehalduse alustele;

- õppetöö ja metoodikaalane koostöö teiste laste- ja kultuuriasutustega;

- koostöö sihtasutuste ja fondidega.

 

5. Ressursside juhtimine

Üldeemärk: OPTIMAALNE RESSURSSIDE KASUTAMINE TAGAB ÕPPE-KASVATUSTÖÖKS JA TÖÖKESKKONNAKS TOETAVA KESKKONNA