Meie koolist

Üldtööplaan

Väljavõte 2021/2022 üldtööplaanist

I. Põhitegevused 2021/2022 õppeaastal

Teema: Kirjanduslik ring ümber Eesti

Õppe-kasvatustöö:

- üldpädevuste osas pöörame lisaks suhtlus- ja õpipädevuse arendamisele suuremat tähelepanu matemaatika-, loodusteaduste ja tehnoloogiaalasele pädevusele;

- õppetöö planeerimisel ja läbiviimisel toimub õppeainete lõimimine;

- Eesti erinevate paikade looduse, inimeste, kultuuriloo ja tegevusaladega tutvumine;

- keskkonna väärtustamine;

- liikumis- ja hügieeniharjumuste kinnistamine;

- Valguta hariduselu 180. aastapäeva tähistamine.

Projektid: õppeprogrammid „Millest kõnelevad metsad“ (KIK, september), spordinädal 2021 (EOK, september), perede matkad (september, aprill), kooli ja naisseltsi ühine sünnipäevapidu (Elva VV, oktoober), RMK preemiaprogramm (november).

Personali koolitamine koostööks kolleegide, laste ja lastevanematega ning vaimse tervise säilitamiseks.

 

II. 2021/2022 õppeaasta eesmärgid ja ülesanded

1. Õppe- ja kasvatustöö

Üldeesmärk: LAPSED TUNNEVAD HUVI IGAPÄEVAELU JA ÜMBRITSEVA VASTU NING OSKAVAD OMA HUVE RAKENDADA ENNASTJUHTIVATE ÕPPIJATENA JA SÕBRALIKE KAASLASTENA

Alaeesmärgid:

- lasteaias ja koolis hea suhtlemisoskuse, liikuva eluviisi ja hügieeniharjumuste ning laia silmaringi väärtustamine koostöös lastevanematega;

- kodukoha ja Eesti inimeste tundmaõppimine kirjanduse kaudu;

- õpilastel on suurenenud õpimotivatsioon ning iseseisvus ja vastutustunne õppetöös;

- õpilased oskavad leida vajalikku infot erinevatest allikatest ning anda sellele hinnangut;

- toimuvad projektipõhised tegevused õppeainete lõimimiseks;

- andekatel lastel on võimalus osaleda aineolümpiaadidel ja konkurssidel;

- kaasava hariduse põhimõtteid rakendades toimub AEV laste ja HEV õpilaste sihipärane arendamine;

- töötavad õppekava täitmist toetavad  aineringid;

- suurenenud on õuesõppetundide osakaal, lasteaias on pikenenud õues viibimise aeg.

 

2. Eestvedamine ja juhtimine

Üldeesmärk: TOIMIB ÜHISTEL VÄÄRTUSTEL PÕHINEV OSALUSJUHTIMINE

Alaeesmärgid:

- personal osaleb ja teeb koostööd ühisürituste ettevalmistamisel ja läbiviimisel;

- pedagoogid teevad koostööd õppe ja kasvatustöö planeerimisel, läbiviimisel ja analüüsimisel ning dokumentatsiooni kaasajastamisel;

- töötajate, lastevanemate, laste ja koolipidaja rahulolu on hea;

- on tagatud ohutus lasteasutuse sise- ning väliskeskkonnas, terviseriskid on viidud miinimumini.

 

3. Personali juhtimine

Üldeesmärk: LASTEASUTUSES TÖÖTAB KUTSEOSKUSI VÄÄRTUSTAV  NING TERVIST HOIDEV JA EDENDAV PERSONAL

 

4. Koostöö huvigruppidega

Üldeesmärk: HUVIGRUPID ON TOEKS LASTEASUTUSE ARENGULE

Alaeesmärgid:

- hoolekogu on kaasatud asutuse 2023. aasta eelarve ning uue õppeaasta üldtööplaani koostamisse;

- õpilasesinduse töö tulemusena on suurenenud õpilaste omaalgatus ürituste organiseerimisel;

- lapsevanemad osalevad senisest rohkem ühiste põhimõtete rakendamises väärtushinnangute kujundamisel;

- toimub koostöö külakogukonna, sihtasutuste ja fondidega õppetegevuse läbiviimise mitmekesistamiseks;

- valla abi perede toetamiseks laste huvihariduses osalemiseks on senisest mitmekesisem.

 

5. Ressursside juhtimine

Üldeemärk: OPTIMAALNE RESSURSSIDE KASUTAMINE TAGAB ÕPPE-KASVATUSTÖÖKS JA TÖÖKESKKONNAKS TOETAVA KESKKONNA

I. Põhitegevused 2021/2022 õppeaastal

Teema: Kirjanduslik ring ümber Eesti

Õppe-kasvatustöö:

- üldpädevuste osas pöörame lisaks suhtlus- ja õpipädevuse arendamisele suuremat tähelepanu matemaatika-, loodusteaduste ja tehnoloogiaalasele pädevusele;

- õppetöö planeerimisel ja läbiviimisel toimub õppeainete lõimimine;

- Eesti erinevate paikade looduse, inimeste, kultuuriloo ja tegevusaladega tutvumine;

- keskkonna väärtustamine;

- liikumis- ja hügieeniharjumuste kinnistamine;

- Valguta hariduselu 180. aastapäeva tähistamine.

Projektid: õppeprogrammid „Millest kõnelevad metsad“ (KIK, september), spordinädal 2021 (EOK, september), perede matkad (september, aprill), kooli ja naisseltsi ühine sünnipäevapidu (Elva VV, oktoober), RMK preemiaprogramm (november).


Personali koolitamine koostööks kolleegide, laste ja lastevanematega ning vaimse tervise säilitamiseks.

 

II. 2021/2022 õppeaasta eesmärgid ja ülesanded

1. Õppe- ja kasvatustöö

Üldeesmärk: LAPSED TUNNEVAD HUVI IGAPÄEVAELU JA ÜMBRITSEVA VASTU NING OSKAVAD OMA HUVE RAKENDADA ENNASTJUHTIVATE ÕPPIJATENA JA SÕBRALIKE KAASLASTENA

Alaeesmärgid:

- lasteaias ja koolis hea suhtlemisoskuse, liikuva eluviisi ja hügieeniharjumuste ning laia silmaringi väärtustamine koostöös lastevanematega;

- kodukoha ja Eesti inimeste tundmaõppimine kirjanduse kaudu;

- õpilastel on suurenenud õpimotivatsioon ning iseseisvus ja vastutustunne õppetöös;

- õpilased oskavad leida vajalikku infot erinevatest allikatest ning anda sellele hinnangut;

- toimuvad projektipõhised tegevused õppeainete lõimimiseks;

- andekatel lastel on võimalus osaleda aineolümpiaadidel ja konkurssidel;

- kaasava hariduse põhimõtteid rakendades toimub AEV laste ja HEV õpilaste sihipärane arendamine;

- töötavad õppekava täitmist toetavad  aineringid;

- suurenenud on õuesõppetundide osakaal, lasteaias on pikenenud õues viibimise aeg.

 

2. Eestvedamine ja juhtimine

Üldeesmärk: TOIMIB ÜHISTEL VÄÄRTUSTEL PÕHINEV OSALUSJUHTIMINE

Alaeesmärgid:

- personal osaleb ja teeb koostööd ühisürituste ettevalmistamisel ja läbiviimisel;

- pedagoogid teevad koostööd õppe ja kasvatustöö planeerimisel, läbiviimisel ja analüüsimisel ning dokumentatsiooni kaasajastamisel;

- töötajate, lastevanemate, laste ja koolipidaja rahulolu on hea;

- on tagatud ohutus lasteasutuse sise- ning väliskeskkonnas, terviseriskid on viidud miinimumini.

 

3. Personali juhtimine

Üldeesmärk: LASTEASUTUSES TÖÖTAB KUTSEOSKUSI VÄÄRTUSTAV  NING TERVIST HOIDEV JA EDENDAV PERSONAL

 

4. Koostöö huvigruppidega

Üldeesmärk: HUVIGRUPID ON TOEKS LASTEASUTUSE ARENGULE

Alaeesmärgid:

- hoolekogu on kaasatud asutuse 2023. aasta eelarve ning uue õppeaasta üldtööplaani koostamisse;

- õpilasesinduse töö tulemusena on suurenenud õpilaste omaalgatus ürituste organiseerimisel;

- lapsevanemad osalevad senisest rohkem ühiste põhimõtete rakendamises väärtushinnangute kujundamisel;

- toimub koostöö külakogukonna, sihtasutuste ja fondidega õppetegevuse läbiviimise mitmekesistamiseks;

- valla abi perede toetamiseks laste huvihariduses osalemiseks on senisest mitmekesisem.

 

5. Ressursside juhtimine

Üldeemärk: OPTIMAALNE RESSURSSIDE KASUTAMINE TAGAB ÕPPE-KASVATUSTÖÖKS JA TÖÖKESKKONNAKS TOETAVA KESKKONNA